140x140

ประกาศสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

---------------------------------

                                   ด้วย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้   ดาวน์โหลด 1    ดาวน์โหลด 2  ดาวนโหลด 3